SEIN som forening

Læs vores vedtægter og se hvordan du melder dig ind i foreningen.

Vedtægter for Foreningen SEIN – et webmagasin af unge for unge

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er SEIN.
1.2 Foreningens hjemsted er Krausesvej 3, 2100 København Ø.

2. Formål

2.1 Formålet med SEIN er at skabe et digitalt magasin og fællesskab skabt af og for unge i alderen 15 til 25 år der skal udkomme i hele Danmark. SEIN vil skabe et ærligt fællesskab, hvor unge kan få luft for sine tanker og skabe historier der stimulerer mod, kritisk sans og nysgerrighed hos andre unge igennem tekst, lyd, visuelt og film.

3. Medlemmer

3.1 Som medlem kan optages personer, der er mellem 15-25 år.
3.2 Medlemmer betaler et årligt medlemsbidrag på 50 kr. pr. medlem

3.3 Indmeldelse sker ved tilmelding på info@seinmag.dk, hvorefter medlemmet modtager en mail med indbetalingsoplysninger- medlemskabet har virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet har betalt medlemsbidraget.

3.4 Udmeldelse sker pr. e-mail til info@seinmag.dk og giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af medlemsbidrag.
3.5 Udmeldelse sker derudover automatisk ved manglende betaling af medlemsbidrag.

3.6 Udøver et medlem en for Foreningen skadelig virksomhed, kan dette udelukkes som medlem ved beslutning i Foreningens bestyrelse. Medlem der ekskluderes har ret til at få prøvet sin sag på førstkommende generalforsamling.

3.7 Som støttemedlem kan optages enhver, der ønsker at yde økonomisk bidrag til fordel for Foreningens virke. Støttemedlemskab giver ikke medlemsrettigheder.
3.8 Som medlem har du ret til at udgive indlæg på SEIN, samt møde op til de planlagte møder på SEIN

4. Ordinær generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter, at krav herom er fremsat.

4.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

4.5 Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal meddeles skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.
4.6 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Godkendelse af årsrapport.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

4.8 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet.
4.9 Hvert personligt medlem har én stemme
4.10 Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse, eller ved fuldmagt. Tilstedeværende kan dog alene bære en stemme.
4.11 Personvalg sker ved skriftlig afstemning
4.12 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

5. Bestyrelsen

5.1 Foreningens bestyrelse består af 3 personer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
5.3 Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsen til enhver tid er sammensat således, at den har komplementære kompetencer, der modsvarer foreningens behov og udvikling.

Formand: Anna Rosetzsky Permin

I bestyrelsen: Sara Mering, Marie Mørck, Anton True Klüver, Malene Flindt Pedersen

 

6. Bestyrelsens virksomhed

6.1 Bestyrelsen agerer i overensstemmelse med generalforsamlingens ønsker og den til enhver tid værende forretningsorden.
6.2 Bestyrelsen tilknytter daglig leder og en chefredaktør for SEIN
6.3 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog skal bestyrelsen mindst holde møde 3 gange årligt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.
6.4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet. Bestyrelsesmedlemmerne kan deltage telefonisk eller på anden elektronisk måde i et møde.
6.5 Et eventuelt Advisory board deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
6.6 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal med mindre vedtægterne bestemmer andet. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
6.7 Over drøftelserne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Samme ret har direktionen.
6.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
6.9 En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
6.10 Et bestyrelsesmedlem, må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.
6.11 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura).
6.12 Bestyrelsen skal tage stilling til, om Foreningens midler til enhver tid er forsvarlige i forhold til Foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan i denne forbindelse træffe aftale om optagelse af lån i anerkendte penge- eller realkreditinstitutter. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Foreningens forhold tilfredsstillende måde.

7. Tegning og hæftelse

7.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 andet bestyrelsesmedlem eller daglige leder eller af den samlede bestyrelse.
7.2 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer, bestyrelse eller direktion nogen hæftelse for de for Foreningen påhvilende forpligtelser.

8. Årsrapport

8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2018.
8.2 Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter.
8.3 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og til- pasninger, der er en følge af Foreningens status som forening.

9. Revision

9.1 Den i 8.2 nævnte årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
9.2 Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 4.7, litra 4.

10. Uddeling og Overskudsanvendelse

10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Foreningens midler.
10.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Foreningen.
10.3 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i Foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.
10.4 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.3 nævnte kreds er ikke tilladt.

11. Ændring af vedtægter og opløsning

11.1 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter skal for at få gyldighed vedtages på generalforsamlingen med mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer.
11.2 Forslag om Foreningens opløsning skal for at få gyldighed vedtages på
generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.
11.3 Opløsning sker efter selskabslovens regler om solvent likvidation, og et eventuelt overskud udloddes af likvidator til en forening m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål svarende til det i pkt. 2.1 nævnte efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den 22. december 2017