Vedtægter for Foreningen SEIN

Vedtægter fra Generalforsamling 17. april 2023.

1. NAVN OG HJEMSTED
1.1 Foreningens navn er SEIN.
1.2 Foreningens hjemsted er Emblasgade 175, 2200 København.

2. FORMÅL
2.1 Formålet med SEIN er at skabe et digitalt magasin og fællesskab skabt af og for unge i alderen 15 til 25 år, der skal
udkomme i hele Danmark. SEIN vil skabe et ærligt fællesskab, hvor unge kan få luft for sine tanker og skabe historier der
stimulerer mod, kritisk sans og nysgerrighed hos andre unge igennem tekst, lyd, visuelt og film.

3. MEDLEMMER
3.1 Som medlem kan optages enhver. Personer mellem 0 og 25 år er A medlemmer, og personer over 25 år er B
medlemmer. Redaktionsmedlemmer og ansatte i Foreningen er automatisk og gratis medlemmer af Foreningen så
længe tilknytningen består, fordi disse betaler medlemskab med deres frivillige arbejde.
3.2 Medlemmer betaler et månedligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. P.t. er kontingentet 29 kr. månedligt for A
medlemmer og 59 kr. månedligt for B medlemmer. Det til enhver tid gældende kontingent skal fremgå af Foreningens
hjemmeside.
3.3 Indmeldelse sker ved at tilmelde sig på seinmag.dk/medlemskaber og tilknytte kortoplysninger
3.4 Udmeldelse sker på brugerens profil på på seinmag.dk eller ved skriftlig henvendelse til medlem@seinmag.dk
3.5 Udmeldelse sker derudover automatisk ved manglende betaling af medlemsbidrag.
3.6 Udover et medlem af Foreningen, der er skadelig for virksomheden, kan dette udelukkes som medlem ved beslutning
i Foreningens bestyrelse. Medlem, der ekskluderes har ret til at få prøvet sin sag på førstkommende generalforsamling.
3.7 Som støttemedlem kan optages enhver, der ønsker at yde økonomisk bidrag til fordel for Foreningens virke.
Støttemedlemskab giver ikke medlemsrettigheder.
3.8 Som medlem har du ret til at bidrage med indlæg til SEINmag, deltage i årsmøder, generalforsamlinger og
redaktionsmøder, få rabatter til diverse events og arrangementer.

4. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
4.1 Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.
4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsesleder, bestyrelsen eller mindst en tredjedel af
medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned
efter, at krav herom er fremsat.
4.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. I
indkaldelsen skal angives, hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til
vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
4.5 Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal meddeles skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest 7
dage efter indkaldelsens udsendelse.
4.6 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Godkendelse af årsrapport.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
4.8 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer
andet. 4.9 Hvert personligt A medlem har én stemme, og hvert personligt B medlem har 1⁄2 stemme.
4.10 Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse, eller ved fuldmagt.
Tilstedeværende kan dog alene bære en stemme.
4.11 Personvalg sker ved skriftlig afstemning
4.12 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

5. BESTYRELSE
5.1 Foreningens bestyrelse består af minimum 7 personer og maksimum 10 personer. Bestyrelsen konstituerer sig med
forperson, næstforperson, kasserer, chefredaktør, to redaktionschefer samt de roller, som den tidligere bestyrelse mener
er relevante.
5.2 Man kan som hovedregel søge om at stille op til alle roller i bestyrelsen undtagen de roller, som er forbeholdt
redaktionen. Bestyrelseslederen skal på forhånd vide, hvilke rolle/roller du vil stille op til. Der vil blive udsendt et link
indenfor fristens rammer.
5.3 På generalforsamling vil du som ansøger til bestyrelsen blive bedt om at fortælle, hvorfor du skal vælges til den
pågældende rolle.
5.4 De tilstedeværende har én stemme til hver bestyrelsespost. Personen med flest stemmer vil enkeltvis blive valgt ind i
bestyrelsen.
5.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Forpersonen vælges for en toårig periode. Chefredaktør og
redaktionschefer er dynamiske.
5.6 Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsen til enhver tid er sammensat således, at den har
komplementære kompetencer, der modsvarer foreningens behov og udvikling.
5.7 For at opretholde en grundlæggende vidensdeling om organisationen fra tidligere og nuværende redaktionsmedlemmer, reserveres halvdelen (50%) af pladserne i bestyrelsen hertil, skønt der er nok, der stiller op.

6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED
6.1 Bestyrelsen agerer i overensstemmelse med generalforsamlingens ønsker og
den til enhver tid værende forretningsorden.
6.2 Bestyrelsen tilknytter daglig leder, chefredaktør og redaktionschefer for SEIN.
6.3 Bestyrelsesleder skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Dog skal bestyrelsen mindst holde møde 8 gange årligt. Bestyrelsesleder skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.
6.4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
Bestyrelsesmedlemmerne kan deltage telefonisk eller på anden elektronisk måde i et møde.
6.5 Et eventuelt Advisory board deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
6.6 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal medmindre vedtægterne bestemmer andet. Forpersonens
stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
6.7 Over drøftelserne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af
bestyrelsen og direktionen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening
indført i referatet. Samme ret har direktionen.
6.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
6.9 En næstforperson træder i forpersonens fravær i enhver henseende i formandens sted.
6.10 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den
pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem foreningen og tredjeperson, hvis den
pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.
6.11 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura).
6.12 Bestyrelsen skal tage stilling til, om Foreningens midler til enhver tid er forsvarlige i forhold til Foreningens
aktiviteter. Bestyrelsen kan i denne forbindelse træffe aftale om optagelse af lån i anerkendte penge- eller
realkreditinstitutter. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Foreningens
forhold tilfredsstillende måde.

7. TEGNING OG HÆFTELSE
7.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 andet bestyrelsesmedlem eller
daglige leder eller af den samlede bestyrelse.
7.2 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer,
bestyrelse eller direktion nogen hæftelse for de for Foreningen påhvilende forpligtelser.

8. ÅRSRAPPORT
8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2018.
8.2 Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med
lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med
resultatopgørelse, balance og noter.
8.3 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og til- pasninger, der er en følge af
Foreningens status som forening.

9. REVISION
9.1 Den i 8.2 nævnte årsrapport skal ikke revideres af en statsautoriseret revisor.
9.2 Årsrapport forelægges til den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 4.7, litra 4.

10. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE
10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Foreningens
midler.
10.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Foreningen.
10.3 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer og personer, der indtager en ledende
stilling i Foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets
art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast
samlivsforhold.
10.4 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.3 nævnte kreds er ikke tilladt.

11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING
11.1 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter skal for at få gyldighed vedtages på generalforsamlingen med
mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer.
11.2 Forslag om Foreningens opløsning skal for at få gyldighed vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal
af de tilstedeværende medlemmer.
11.3 Opløsning sker efter selskabslovens regler om solvent likvidation, og et eventuelt overskud udloddes af likvidator til
en forening m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, som har et almenvelgørende eller på
anden måde almennyttigt formål svarende til det i pkt. 2.1 nævnte efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget på Foreningens generalforsamling den 14. maj 2022.
Appendix #1
Bestyrelsesmedlemmer
Hele bestyrelsen: Som medlem af SEINs bestyrelse skal man kunne omrokere omkring 15 timer månedligt, deltage i alle
bestyrelsesmøder og redaktionsmøder samt være aktiv på Slack. Bestyrelsesmedlemmer skal tage ansvar og initiativ
udover ansvarsområderne for den rolle, man har i bestyrelsen, til diverse ekstra opgaver, der måtte forekomme samt
give feedback på bestemte fokusområder af SEINs indhold. Bestyrelsen skal repræsentere SEINs målgruppe og være
demografisk og geografisk divers.

  1. Bestyrelseslederen sparrer med de menige bestyrelsesmedlemmer og træder til, hvor der er brug for det. Denne har også ansvaret for at facilitere bestyrelsesmøder, afvikle generalforsamling og rekruttering/ansættelse af redaktionens ledelse.

(Menige medlemmer)

  1. Kasserer også kaldet driftsrollen har ansvaret for SEIN’s økonomi og kontakten til bogholder samt at rådgive og udarbejde budgettet i samarbejde med fondsrollen og redaktionens ledelse.
  2. Funding (evt. 2) rådgiver SEIN’s redaktion i at søge midler til projekter og hjælper med at udarbejde ansøgninger. Denne har også det primære ansvar for SEIN’s større fondsansøgninger samt at holde overblik over vigtige frister og deadlines.
  3. Medlemskoordinatoren har fokus på SEIN’s medlemmer og deres fordele samt udviklingen af disse gennem samarbejder eller events. Rollen har også ansvaret for salg af SEIN’s medlemskaber og oplæg, workshops mm. til institutioner samt udvikling af disse.
  4. Kommunikationsansvarlig rådgiver redaktionen i SEIN’s platforme og generelle billede udadtil. Det indebærer bl.a., hvordan SEIN kommer ud til og er relevant for sin målgruppe samt udvikling af brugen af SEIN’s SoMekanaler og vedligeholdelse og opdatering af seinmag.dk.
  5. Redaktionen har 3 menige pladser i bestyrelsen. Disse udfyldes af chefredaktøren og SEINs to redaktionschefer. Disse har ansvaret for at berette om SEINs frivillige samt videregive information til bestyrelsen om ønsker til projekter eller samarbejder.
Psst!
Læs mere her